BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

   AYDINCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2019 TARİH VE 47 SAYILI KARAR EKİDİR.

 

                                                        GEREKÇE

3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddenin (b) bendinde Belediye Meclisine “beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisini vermiştir.

3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddesi ile 15/5/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci ve 2 inci maddesi (23/1/2008 tarih ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66 ıncı ve 67 inci maddeleriyle değişik) ve buna bağlı olarak 30/3/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi gereğince bu yönetmelik hazırlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

             Madde 1 –  Bu yönetmelik 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddenin (b) bendine göre belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları ve diğer Kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların türlerinin belirlenmesi, takibinin yapılabilmesi, sonuçlarının izlenebilmesi, belirlenen emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetlenebilmesi amacı ile hazırlanmıştır.


            Kapsam

            Madde 2 –  Bu yönetmelik: Belediye sınırları içerisinde Belediye Kanunu ve Belediyeyi ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde; kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınaî, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetler gösteren tüm işyerleri, müesseseler ile burada çalışanları ve kent halkını kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde 3 –  Bu yönetmelik 10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 30/3/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2/1/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu, 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 23/2/1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 27/5/2004 tarih ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 19/4/2001 tarih ve 4648 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/5/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 14/6/1989 tarih ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 11/4/2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği ve 5/1/2005 tarih ve 25691 sayılı Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 –   Bu Yönetmelikte adı geçen:             

Belediye Başkanı               : Aydıncık Belediye Başkanını                            

Belediye Başkanlığı           : Aydıncık Belediye Başkanlığını

Belediye Encümeni            : Aydıncık Belediye Encümenini

Belediye Meclisi                 : Aydıncık Belediye Meclisini                

Zabıta Personeli                 : Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ile Zabıta

                                                Memurlarını ifade eder,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Emir ve Yasaklar

 

Günlük yaşamla ilgili emir ve yasaklar

Madde 5 -  Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.                                        

 1. Dükkân ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine, sokağa dikey olarak ilan, reklam tabelası asması, 2,5 metre yükseklikten az perde güneşlik, saçak, siper yapmak, tretuar üzerine her türlü işaret levhası, reklam panosu dikmek, koymak, işyerine ait levha asmak.
 2. Bahçelerden sarkan ağaç dallarının 3 metreden aşağı komşunun bahçesine ve sokağa sarkmasına meydan vermek.
 3. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez ve benzeri gibi görüntü kirliliğine neden olan şeyleri asmak, takmak.
 4. Binaların caddelere, meydanlara bakan yüzlerindeki kapı, pencere, balkon ve teras ile ön bahçelerinde çamaşır, halı, yatak, yorgan, çarşaf ve benzeri eşya asmak, kurutmak, iki bina arasına ip çekerek çamaşır asmak.
 5. Her türlü yıkım, kazı, onarım, tadilat ve inşaat çalışması yaparken çevrenin rahatsız olmaması için gerekli tedbirleri almamak ve açılan kuyu, çukur gibi yerleri önlem almadan bırakmak, zamanında kapatmamak.
 6. Yolları, meydanları ve sokakları gerekli izni almadan kapatmak, işyerlerinin önünde oturarak gelip geçişi engellemek. Kaldırım üzerine masa, sandalye ,dükkanda satılan ürün vb. koymak.
 7. Paletli iş makinelerinin yola zarar vermelerini engelleyici lastik vb. tedbirleri almaları zorunludur.
 8. Soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların çevreyi rahatsız edecek                                    şekilde monte etmek çalıştırmak.
 9. Kamu ve şahıs arazisi üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe ve benzeri şeyler koymak.
 10. Mezarlıkta ücret karşılığı Kuran okumak, mezarlıklara zarar vermek, İl Dernekler Müdürlüğünden, ilçe genelinde yardım toplamak için ise Kaymakamlıktan izin almadan makbuzsuz her türlü bağış, yardım toplamak.
 11. Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan işyerlerinde gram taksimatlı terazi bulundurmamak ve tartarak vermemek.
 12. Belediyece izin verilip yer gösterilmiş seyyar satıcıların, belirlenen ve kendilerine tahsis edilen yer dışında satış yapmak.
 13. İnşaatlarda sabah saat 09.00’dan önce akşam saat 20.00’den sonra, Pazar ve resmi tatil   günleri saat 10.00’dan önce her türlü çalışma yapmak, beton dökmek.
 14. İnşaatlara inşaat sahibini, ruhsat tarihini, sorumlu yapı denetim şirketini, sorumlu fen adamını belirtir levha asmamak,
 15. İnşaatların etrafını tahta perde, sac levha ve benzeri malzeme ile çevirmemek, uyarıcı levhaları koymamak, lüzumu halinde geceleri aydınlatmamak.
 16. Binaların, iş hanlarının, sanayi sitelerinin koridor, merdiven boşluğu, bahçe gibi ortak kullanım alanlarını kat maliklerinin, yönetimin iznini almadan işgal etmek, bu bölümlerde ticari faaliyette bulunmak.
 17. Belediyenin belirlediği çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatı malzemesi ve rengine aykırı hareket etmek.
 18. Belediyenin belirlediği çöp toplama günleri ve saatleri dışında kapı önlerine, sokağa evsel atık ve artıkları çıkartmak. Eski koltuk vb ev eşyalarını gelişi güzel araziye bırakmak.
 19. Genel tatil günü olarak ilan edilen Cumhuriyet Bayramında özel işyerlerinin faaliyette olmaları ve bayrak asmamaları.
 20. Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ses yükselticisi ile satış ve ilan-reklam yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek,  eğlence , düğün vb organizeler  düzenlemek yasaktır.
 21.  Belediyelerin yapmış ve yapacak olduğu hizmetleri engellemek yasaktır.
 22.  Park ve bahçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, oturma ve oyun grupları ile diğer eklentilere zarar vermek, buraları işgal etmek ve kirletmek yasaktır.
 23.  Belediyece dikilen ağaçlara zarar vermek yasaktır.
 24. Belde sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve   lambalarına , durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek yasaktır
 25.  Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep olmak yasaktır.
 26. Binalara ait yağmur suyu borularının tabana kadar indirilmesi ve yağmur suyu borularının varsa yağmur suyu kanallarına bağlatılması zorunludur.
 27. Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması yasaktır.
 28. Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu veya motorsuz araç yıkanması yasaktır.
 29. Meydan,cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında (İncekum ile Ay-Tur Dinlenme Tesisleri arasında kalan sahile yakın kesimde, liman, soğuksu ve Yenikaş Mahallesi) mangal yakmak, alkollü içki içmek, çadır kurmak, gelişi güzel çamaşır asmak ve buralarda yatmak yasaktır.
 30. Liman (Balıkçı Barınağı) içerisinde ve denize girilen yerlerde balık avlamak yasaktır.
 31. Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri ve çalışanlarının,  müşterilerine saygılı davranmaları zorunludur.
 32. İşyerlerinde, kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur.
 33. İnşaat malzemesi satış yeri,tekel bayii vb. bir takım işletmelerin işyeri önü yada kaldırım üzerlerine ve etrafındaki araziye malzeme koymaları yasaktır.
 34. Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulunmak yasaktır.
 35. Umuma açık parklarda, yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda, özel yapılmış alanlar dışında tekerlekli patenle kaymak,  tüfekle atış talimi yapmak yasaktır.
 36. Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engel olacak demir kazık zincir ve beton blok, park yasağı dubaları gibi fiziki engeller oluşturulması yasaktır. Bu tarz yerler Belediye ekiplerince sökülür.
 37. Cadde ve sokaklarda belediyemizden izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin dağıtılması yasaktır.
 38. Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan yapı (sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız bina,talvar,garaj vs) sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur.
 39. Tüm İş Makinalarının 08:00 ila 20:00 saatleri dışında çalışmaları yasaktır. (03.07.2020 Tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı İle Eklenmiştir)

Belediyenin ruhsat ve denetimine tabi işyerleri ile burada çalışanların uyması gereken emir ve yasaklar

Madde 6 -  Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

 1. Belediyeden iş yeri çalışma ruhsatı almadan iş yeri açmak, çalıştırmak.
 2. Gıda maddeleri üreten, satan her türlü işyerlerinde çalışan personelin periyodik sağlık portör muayenelerini yaptırmamak.
 3. Belediyeden alınması gereken onaylı teftiş defterini bulundurmamak.
 4. Belediye Encümenince tespit edilen açma ve kapama saatlerine uymamak.     
 5. İş yerine ait, çalışma ruhsatının aslını görülebilir yere asmamak. Fotokopi yada suret asmak.              
 6. İş yerlerinde yatmak, ikametgâh olarak kullanmak, ekmek, simitçi fırınlarıyla her türlü gıda üretimi yapan iş yerlerinde çalışanlara ait yatakhanelerin imalathane ile bağlantılı olması.
 7. Gıda maddeleri üreten, satan her türlü işyerlerinde çalışanların kişisel temizliği, iş gömleğinin kep, bone, eldiven ve benzeri olmaması veya yetersiz olması. Çalışan personele ait yeteri kadar soyunma dolabının bulunmaması.
 8. İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına uygunsuz çalışmak.
 9. Kullanılan her türlü malzemenin kirli ve sağlık koşullarına uygun olmaması. Gıda imalatı ve ambalajında gazete kâğıdı kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, ekmek ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, yatak ve yatak takımlarının kirli, kırık ve uygunsuz olması.
 10. Ekmek, pide, simit ve benzeri gıdanın eksik gramajlı, pişmemiş, yanık, sert ya da şeklinin bozuk olması.
 11.  Pastane, kafeterya, kahvehane vs. yerlerde yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve havalandırma tertibatının bulunmaması.
 12. Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşımaması.
 13. İşyerlerinde yeteri kadar ağzı kapalı çöp kabı bulundurmamak.
 14. Her türlü gıda maddesi satan işyerleriyle lokanta, restaurant, pideci, köfteci ve benzeri işyerlerinin imalathane ve salonlarında temizlik kurallarına uymamak.
 15. Kahvehane, kıraathane gibi işyerlerinde masa örtülerinin kirli, yırtık olması, oyun kâğıtlarının eski ve pis olması.
 16. Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinden kahvehane, kıraathane, internet salonlarında okuma dolabıyla yeteri kadar tarihi, dini, kültürel, eğitici kitap ile günlük gazete bulundurmamak.
 17. Menşei belli olmayan, ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, Türk Standartları Enstitüsü Uygunluk Belgesi, imalatçı adresinin belirtilmediği gıda ürünlerinin satmak.
 18. Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin depolamak.
 19. Yangından Korunma Yönetmeliği Hükümlerine göre iş yerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulunması, mevcut cihazların boş olması.
 20. Mezbaha veya et kombinası dışında et kesimi yapmak.
 21. Et ve et mamulleri, sakatat, balık  ve benzeri gıda maddelerinin seyyar olarak veya pazarlarda açıkta satılması.
 22. Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurmak, süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi ve benzeri maddelerin ambalajsız şekilde açıkta satışa sunmak.
 23. Özelliğini yitirmiş, çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan gıda maddelerinin satmak.
 24. Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen ürünlerin fahiş fiyattan satılması, halkın ihtiyacı olan maddelerin aşırı şekilde depolanması, saklanmasıyla kıtlık ve karaborsa yaratılması.
 25. Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletlerin steril hale getirmek için gerekli sıvı veya steril cihazlarını bulundurmaması, hijyene uyulmaması, işyeri önünde havlu ve benzeri eşyanın kurutulması, seyyar olarak berberlik yapılması.
 26. Kurban etlerinin ücret karşılığı kasaplar dışındaki işyerinde veya seyyar kasap olarak kıyma çekilmesi.
 27. Lokanta, pastane, kafeterya ve benzeri yerlerde 2 nüshalı hesap pusulası kullanılmaması, bir nüshanın müşteriye verilmemesi, daha sonra getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşteri önünde pusulaya yazılması zorunlu olduğundan, işletmecilerin bu kurallara uymaması.
 28. Belediye tarafından geçici olarak izin verilen seyyar simit, poğaça, börek ve tatlı satıcıları; önlük giymek el ve genel temizliklerine dikkat etmek, seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, portör muayene kartlarını yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadır.
 29. Gıda maddesi üreten ve satan her türlü işyerinde sinek, haşere, fare ve benzeri zararlı hayvanların üremesi ve zararları konusunda gerekli önlemleri almamak, yetkili kurumlarca yapılan ilaçlama belgelerini ibraz edememek.
 30. Halkın yatıp kalkmasına mahsus pansiyon, otel, konaklama tesisleri ve benzeri yerlerde odaların, yatak ve çarşafların temiz olmaması.
 31. Bu tür işyerlerinin merdiven boşlukları, koridorlarının badana-boyasının temiz olmaması, banyo, lavabo ve tuvaletlerin temiz olmaması.
 32. Belediye Zabıtası ile diğer Belediye Görevlilerinin ikaz, uyarılarını dikkate almamak, karşı koymak, görevin yapılmasını engellemek.
 33. Gerekli izni almadan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, kahvehane, çay bahçesi, kafeterya, dernek lokalleri ve benzeri yerlerde canlı müzik yayını yapmak, bu gibi yerleri çalışma ruhsatında belirtili faaliyet konusu dışında nişan, düğün, asker uğurlama maksadıyla tertiplenen eğlenceler için kiralamak.
 34. Yetkili bayiler dışında bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerinde LPG tüpü satmak.
 35. İşyerleri,  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında iş yapamazlar.
 36. Tüm İşyerleri ve ticari taşıma araçları işin niteliğine göre İşyeri ile ilgili Ruhsat,    fiyat tarife listesi, ve benzeri belgeleri kontrole gelen memur ve müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asmak zorundadır.
 37. Gıda satışı yapan ve umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanları işyerinde hazır bulundurulacaktır.
 1. İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve atık suların uygun şekilde tahliyesi için gerekli bağlantıların yapılması zorunludur.
 2. Tüm İşyerleri çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemleri almak zorundadır.
 3. İçkili Yer’ kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin verilmesi  yasaktır.
 4. Yıkanmadan yenilen gıda ürünleri ve  unlu mamuller kapalı camekanlarda ve sağlıklı (hijyenik) şartlarda satılmak zorundadır.
 5. Canlı Müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik İzin Belgesi almaları zorunludur.
 6. Yeraltı sularının tulumba ile çekilerek yada şebeke suyu ile dükkan önü yıkamak, karayolu üzerine su ve beraberinde pislik akıtmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak.

 

      Belediye ve kamu malına zarar vermekle ilgili emir ve yasaklar

Madde 7 -  Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında, umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan motorlu, motorsuz araçlarla veya hortumla evine, inşaatına, işyerine su almak, bahçe sulamak.
 2. Yaya yolu, yol, köprü, üst geçit ve benzeri yerlerde araç, yün, halı, kilim gibi her türlü eşya yıkamak, kurutmak, paspasları temizlik amacı ile yola atmak, kötü koku yapacak maddeleri dökmek, sermek.
 3. Umumi çeşmeleri kıran ve bozan ile kırılıp bozulmasına neden olmak.
 4. Su kaynakları, baraj, gölet veya şehir içme sularına sağlığa zararlı madde, çöp ve benzeri atık maddeleri atmak.
 5. Su kaynağının çevresinin kirlenmesine neden olmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılması.
 6. İçme suları kaynaklarına zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde hayvan bırakmak.
 7. Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak, bir şey monte etmek, zarar vermek.
 8. Süs havuzlarına girmek, hayvan sokmak, çöp atmak, buradaki malzemelere zarar vermek
 9. Park, bahçe ve yeşil alanlara motorlu, motorsuz araçla girmek ve park etmek.
 10. Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, oyuncak ve benzeri malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak, yazı yazmak.
 11. Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını, kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak.
 12. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak atık veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon, kanal temizliği ve kanal bağlantısı için ruhsatsız baca açmak ve kazı yapmak, su bağlantısı için izinsiz kazı yapmak, kanalizasyon ve su borusunu kırmak, zarar vermek.
 13. Tarihi anıtları kirletmek, çizmek, bozmak, tahrip etmek ve zarar verici davranışta bulunmak.
 14. Belediyeye tarafından konulan trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambaları, trafik işaret ve sokak levhaları, sabit veya hareketli bariyerleri, belediye ses yayın cihazları, otobüs durak ve tabelaları, çöp kutuları ve benzeri kamu mallarını tahrip etmek, yerlerini değiştirmek, işlevlerini engellemek.

 

Çevrenin Temizliği Ve Düzeni İle İlgili Hükümler

Madde 8 -Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.      Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların yayılmasına mani olacak tedbirlerin alınması zorunludur

2.   Parklara, bahçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, buralarda kabuklu çerez satılması ve yenilmesi yasaktır.

3.      Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek yasaktır.

4.   Cadde ve bulvarlarda, her türlü hafriyatın taşınması esnasında, gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Taşıma esnasında branda çekmek gibi önlemler alınmadan yola çıkmak, cadde ve sokakları hafriyat artıkları ile kirletmek yasaktır.

5. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.

6.    Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve   

       benzeri atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, 

       dökmek ve kurutmak yasaktır.

7.      Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamak ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır.

8.      Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz.

9.    Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerinin alınması zorunludur.

10.  Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerleri boyandığı zaman, çevre binalara ve gelip geçenlere boya sıçramaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur.

11. Bina yüzeylerinde ve dükkan önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır

12.  Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve kirli sular, yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz.

13.  Belediyemizden hafriyat izni almadan hafriyat yapmak yasaktır.

14. İşyeri ve binalardan, baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak yasaktır.

15. Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların oluşan temiz ve pis su akıntısı, kanal akıntısı, yağmur suyu akıntısı gibi kanala bağlanması gereken ve açığa akan her türlü olumsuzluğu gidermeleri zorunludur.

16. Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş yakmak yasaktır.

17.  Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek, yasaktır.(Yapıldığı takdirde belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.)

18.  Ekmek, Salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak, bahçe ve boş arazilerde tandır yapmak ve ateş yakmak yasaktır

19.  Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler yıkamak, cadde ve sokakları sulamak suretiyle boşa su harcamak yasaktır.

20. Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek yasaktır.

21. İnşaatlarda tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapılamaz. Yol veya kaldırımların vasfı bozulamaz, tahrip edilemez.

22.  İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur.

23.  Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerinin tahta perde veya duvar ile kapatılarak muhafaza altına alınması zorunludur

24.  Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak yol ve kaldırımlara zarar vermek yasaktır.

25. Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde, odun, kömür ve benzeri yakacak maddelerinin, trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi yasaktır.

26.  İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında bozdukları ve kirlettikleri yol ve kaldırımları iş bitiminde temizlemeleri ve onarmaları zorunludur.

27.  İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kum, çakıl dökülmesi veya bekletilmesi yasaktır.

28. Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur.

29.  Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afiş ve benzerlerinin asılması yasaktır.

30.  Şehir içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik kuyu mahzen gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

31.  Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çevrilmesi zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi yasaktır. Bunlardan arsa sahibi sorumludur.

32.  Umumi yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp, süprüntü ve benzeri atıklar atmak yasaktır.

33.  Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin yerlerinin değiştirilmesi ve etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması yasaktır.

34.  Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin karıştırılması buralardan kağıt ve hurda toplanması yasaktır.

35.  İşyerleri yıkandıktan sonra suyunun sokağa akıtılması yasaktır.

36.  Sera atıklarının sokağa ,dereye, sulama kanallarına atılması ve buralarda yakılması yasaktır.

37.  Yola her türlü hayvansal gübrelerin dökülmesi yasaktır.

38.  Sulama kanallarının içine her türlü malzeme atılması yasaktır.

39.  Belediye tarafından konulan çöp muhafaza gereçlerinde ateş yakmak, zarar vermek ve yan yatırarak içindekileri dökmek yasaktır.

40.  İşyerleri sahibi/kiracısı işyerinin içerisini ve çevresini temiz tutmak zorundadır. İşyerinin kapalı olması bu zorunluluğu kaldırmaz.

 

Semt pazarları ile ilgili emir ve yasaklar 

Madde 9 -  Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.      Daimi ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlığınca verilen yazılı iznini bulundurmamak.

2.      Pazarda Pazarcı esnafı nizam, intizam ve kurallara talimatnamelere uymamak.

3.      Pazarda kendisine tahsis edilen yerden taşarak yer ihlali yapmak, başka bir yere izinsiz sergi açmak, pazarda izin verilen şekil dışında sergi açmak, diğer esnafların görünümünü engellemek.

4.   Özel ya da kamuya ait taşınır veya taşınmaz mallarına ip bağlamak, tente, tabela asmak.

5.    Pazar kurulduktan sonra pazar içerisine araç ile girmek, park etmek, araç üzerinden satış yapmak.

6.      Sebze ve oto Pazar yerlerinde  işgaliye ücreti ödememek.

7.      Belirlenen günden önce ya da gününün bitiminden sonra pazar yerlerine sergi açmak,    pazar yerinde malzemelerini bırakmak.

8.      Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve atık malzemeyi yok etmek amacı ile lastik, plastik, tahta, patlayıcı, parlayıcı ve benzeri maddeler yakmak.

9.      Semt pazarlarında sağlıksız ortamda canlı veya kesilmiş kümes hayvanı satmak.

10.  Pazarcı Pazaryerine ait araç gereci, tesisi ve pazaryerinin zeminini tahrip edemez.

11.  Pazar çevresinde ve pazara ait otoparklarda pazarcıların araçlarını yıkaması ve buralarda satış yapması yasaktır.

12. Pazarcı, pazarın bitimine müteakip, pazaryerinde hiçbir mal ve malzemesini bırakamaz. Pazar atıklarını temizlemek zorundadır.

13.  Pazaryerlerinde sebze ve meyve dışında yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta satılamaz.

14.  Pazarcılar satışa sundukları ürünlere, Fiyat etiketi koymak zorundadır. Tüketiciyi aldatmaya yönelik yarım kilosu vb. ifade kullanılmayacak olup fiyatlar adet ya da kilogram üzerinden yazılacaktır. 

15.  Pazarcıların kendisine tahsis edilen sınırlar dışına boş kasa, ürün ve benzeri şeyler koyarak geliş geçişi engellemeleri yasaktır. Ayrıca Tezgâh arkalarında istiflediği ürünler dışarıya taşamaz.

16.  İşyeri sahipleri ve seyyar satıcılar, denetimler sırasında zabıta memurlarına mukavemette bulunmayacaklardır.

17.  Belediyece öngörülmesi durumunda pazarcıların, pazaryerlerinde belirleme standartlarda temiz iş önlüğü giymeleri yaka kartı takmaları zorunludur.

18.  Pazarcının, kendisine tahsis edilen yerde izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapması yasaktır.

19.  3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanuna göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanmak yasaktır. Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur.

20.  Su ürünleri satış yerleri, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yönetmeliği’ne uygun olacak, ayrıca su ürünleri ile et ürünlerinin satıldığı yerlerde ilk yardım malzemesi bulundurulacaktır.

21.  Pazarcı, yanında çalıştırdığı personeli belediyeye bildirmek zorundadır.

22.  Pazarcıların ve personelinin satış esnasında bağırmaları, çığırtkanlık yapılması, yüksek ses ile müzik açılması ve ses yükseltici cihazlarda satış yapılması, sigara içmesi ve rahatsız edici davranışlarda bulunmaları yasaktır.

23.  Belediye, pazarcıdan bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir. Belediye, pazarcıların beyan etmiş oldukları bilgilerin doğruluğunu hakkında her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına sahiptir.

 

Hayvan, hayvan besleme ilgili emir ve yasaklar

Madde 10 -   Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Meskûn bölgelerde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı bulundurmak, barınak yapmak, şehir içerisine sokmak.
 2. Şehir içerisinde arı besiciliği yapmak.
 3. Meskûn mahal içerisinde at arabacılığı yapmak, at ve eşek beslemek.
 4. Tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar vere­cek şekilde hayvan dolaştırılamaz, bu gibi hayvanlar serbest, başıboş bırakılamaz.
 5. 5199 sayılı Kanunda belirtilen yasak ırkların evlerde ve işyerlerinde bulundurulması ve dışarda dolaştırılması yasaktır.
 6. Belirlenen alanlar dışında hayvan alım satımı yapmak.
 7. Ev ve süs hayvanları satışı yapan işyerlerinde sağlık ve hijyen kurallarına uymamak ve gerekli yasal önlemleri almamak.
 8. Meskûn mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı gezdirmek, otlatmak. Hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine yol açmak.
 9. Belediyeye kaydı olmayan, veteriner karnesi bulunmayan kedi, köpek ve benzeri hayvan bulundurmak.
 10. Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi de olsa, etrafı rahatsız edecek şekilde kedi, köpek vb hayvan beslemek.
 11. Her türlü hayvan ölüsü gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.
 12. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yer­lere atılamaz veya gömülemez.
 13. Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve dövüştürmek yasaktır. İkamet amaçlı kullanılan apartman ve sitelere ait ortak mekanlarda veya çatılarda tüm kat maliklerinin muvafakati olmadan evcil hayvan beslemek yasaktır.

 

Gezici Ve Sabit Satıcılarla İlgili Hükümler

   Madde 11 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.    Meydan, cadde, sokaklar, park, bahçe ve yeşil alanlarda, genel taşıt araçlarında, izinsiz her türlü seyyar satıcılık yapmak.

  Belediyece İzin verilmeyen yerlerde sabit ya da gezici(seyyar) satıcılık yapılamaz

2.      Belediyece izin verilen mevsimlik ya da daimi satış tezgahları , işin niteliğine göre belediyemizce çıkarılan ya da çıkarılacak olan yönetmeliklere  uymak zorundadır.

3.      Sezonluk olarak ya da belli bir süre ile izin verilen tezgah sergi ve benzerleri belediyece verilen süre sonunda kaldırılmak zorundadır. Süresi bittiği halde kaldırılmayan sergi,  tezgah ve benzerleri Belediyece kaldırılarak masrafları ilgilisinden tahsil edilir.

4.Şehir içerisinde meskûn mahallerde hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik ve benzeri     

       malzeme biriktirmek, yakmak.

   5.Hurdacıların İlçe merkezine ve sokak aralarına izinsiz girmesi, alışveriş yapması ve sesli anons yapmaları,

 

 

 

Trafik ile ilgili emir ve yasaklar

Madde 12- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1. Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine, yaya yolu üzerine ve yol kavşaklarına park yapmak.
 2. Yaya trafiğini engelleyecek şekilde tretuvarlar üzerine araç park etmek.
 3. Belediye denetimli toplu taşıma araçları haricindeki; şehir içi servis araçları gibi araçların belirlenen durak haricinde şehir içerisinde yolcu almaları, yolcu indirmeleri izin verilen yer dışına park etmeleri yasaktır.
 4. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı gereği yayalaştırılan cadde, meydanlara, araç trafiğine kapalı saatlerde motorlu, motorsuz araçlarla park etmek, mal indirmek, yüklemek.
 5. Toplu taşıma araçlarında otobüs, minibüs, dolmuş ve benzeri yolcuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle radyo, teyp, CD, DVD ve benzeri şeyler çalmak.
 6. Ücret ve tarifeleri Belediyeler tarafından tespit edilen nakil vasıtalarında müşterilerden fazla ücret almak.
 7. Ücret ve tarifeleri güzergâhları Belediyeler tarafından tespit edilen otobüs, minibüs, dolmuşların güzergâhlarını izinsiz değiştirmek, tek yolcu olsa dahi olsa son durağa kadar götürmemek.
 8. İzin belgesi olmadan tankerlerle içme suyu ve sanayi suyu taşımak.
 9. Toplu taşıma araçlarının temiz tutulması zorunludur.
 10. Toplu taşıma araç şoförlerinin müşterilere kaba davranması yasaktır.
 11. Hayvansal gübre satışı yapan, taşıyan araçların belediyenin belirledigi yer dışında durması, satış yapması yasaktır.
 12. Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçların meskun mahallerde ve halkın yoğun olduğu yerlerde park etmeleri ve bekleme yapmaları yasaktır.
 13. Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve etrafın kirletilmesi yasaktır.
 14. Caddelerde,kaldırım üzerlerinde, oto galeri ve işyerleri önünde araç yıkamak yasaktır.
 15. Alışveriş merkezlerine malzeme getiren araçların trafiği engelleyici şekilde park etmeleri yasaktır.
 16. Trafik levhaları ile diğer kent aksesuarlarının, yol ve tretuvarların, ağaç veya çiçeklerin trafik kazası veya kişilerin  her hangi bir kötü niyetli eylem ve hareketi  sonucu  zarar görmesi halinde işçilik dahil masraflar hesaplanarak ilgilisinden  Belediyece tahsil edilir.  Kamuya ait yol kenarı , otopark yasağı bulunmayan cadde ve sokaklarda  işyeri sahipleri tarafından  araç parkını engellemek amacı ile  yola huni, tabela, levha, bisiklet ,sandalye, tabure vb. malzemelerin  konulması yasaktır.
 17. Liman içerisinde karaya çıkarılan tekne ve deniz araçlarının gelişi güzel konulması, bakımı için yapılan bir takım çalışmaların çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilemesine mahal vermek yasaktır.

 

Fırınlar ile ilgili emir ve yasaklar

       Madde 13 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

1.      Eksik gramajlı ekmek imal edilmesi ve satılması yasaktır.

2.      Fırınlarda denetim esnasında ekmeklerin tartılması için otomatik tartı aleti             bulundurulacaktır.

3.      Gıda üretim yerlerinde  çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin  çalıştırılması  yasaktır.

4.      Gıda Üretim yerlerindeki banyo ve WC’lerin önünde steril paspas bulundurulacaktır.

5.      Gıda üretim yerlerinde yatakhanelerin dışında , İşçi   yatırılmayacak , kıyafet       değişim yerlerinin dışında , kıyafet değişimi yapılmayacaktır.

6.      Fırınların un depolarında veya un satış depolarında un çuvalları, duvar ile  zemin  arasından en az 20 cm yüksekliğinde ahşap ızgara  ile ayrılacaktır.                                                                      

7.      Fırınlarda un depoları  bağımsız bir bölümde bulundurulacaktır.                                                               

8.      Pasa bezleri kirli ve yırtık olmayacaktır.                                                   

9.      Fırınlarda otomatik ( fenni) elek bulundurulacak , un bu eleklerle elenecektir.

10.  Fırın bacalarında  sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır.                                        

11.  Ekmek fırınlarında hamur ve ekmek dinlendirme odası bulundurulması  zorunludur.

12.  Bayat ekmekleri  hamura katmak veya  ısıtarak   tekrar satmak yasaktır. 

13.  Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır.                                                                                                                                                               

14.  Pişirim ve Pide  fırınlarında somun ekmek üretilmeyecektir

15.  Somun ekmek fırınlarında pide ekmeği üretilmeyecektir.

16.  Ekmek ve çeşitleri; fırın, market,bakkal vb. yerlerde kapalı camekanlarda satışı yapılacaktır. Seyyar olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışını yapmak yasaktır.

17.  İzinsiz olarak, Aydıncık İlçesi sınırları dışındaki fırın ve fabrikalarda üretilen ekmeklerin, Belediye sınırları içerisinde satılmak üzere bakkallara veya ekmek satış yerlerine dağıtılması ve her ne şekilde olursa olsun satışı yasaktır. İhlali halinde cezai işlem uygulanıp Zabıtaca ekmeklere el konulur.

 

Kasaplar ile ilgili emir ve yasaklar

          Madde 14 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

1. Kasap dükkanlarında  deri, sakatat ve iç yağı bulundurulmayacaktır.                                                                                                                                                       

2.  Kasaplar etlerini buz dolabının dışında  teşhir etmeyeceklerdir.         

3.      Kasap dükkanlarında  ve alışveriş merkezlerinin et reyonlarında hazır kıyma                  

             bulundurulmayacaktır.                                                     

4. Kasap dükkanlarına   izinsiz tavuk, piliç  satılmayacaktır.                                       

5. Kasaplar tek tırnaklı hayvan kesmeyeceklerdir.                                   

6. Kasaplar sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir.                                                                                                        

7.      Kasaplar açıkta et  nakil etmeyeceklerdir.  

8.      Dükkan girişlerine peçe konularak içeriye sinek vb haşere girmesi engellenecektir.                                    

 

       Gıda ve Hijyen ile ilgili emir ve yasaklar

      Madde 15 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 1- İlçe dışında kesilmiş halde raporsuz ve mühürsüz olarak getirilen etlere Belediyece el konulur. Veteriner hekimliğince verilen rapora göre sağlıklı olan etler Encümen kararı ile halka düşük fiyattan satılır.   

2- İşyerinde hazır kıyma bulundurmak, sucuk, salam vb. imalatı yapmak yasaktır. Kıyma çekimi, talebi doğrultusunda müşterinin gözü önünde yapılır.   

3- Her türlü seyyar dönercilik, köftecilik, kokoreççilik, balıkçılık, piliç çevirme, kahvaltı servisi, fast food döner üretimi gibi gıda maddelerinin izinsiz satışı, hazırlanması ve servis edilmesi yasaktır. (kasapların piliç kızartması ve balıkçıların balık kızartması vs. gibi) 

4- Mezbaha harici yerlerde her türlü hayvan kesimi yasaktır. Mezbaha harici yerlerde kaçak ve damgasız kesilip yakalanan etler, belediye veterinerine muayene ettirilir. Muayene sonucu sağlığa zararlı olduğu belirlenen etler imha edilir. Sağlığa zararlı olmayanlar encümenin tayin edeceği düşük fiyattan halka satılarak parası belediyeye irat kaydedilir.  Ayrıca kaçak kesim yapan, damgasız et satanlar hakkında kanuni işlem yapılır. Standartlara uygun olmayan araçlarla  et ve et ürünlerinin her türlü nakli kesinlikle yasaktır.  

5-Pişmeden, yıkanmadan ve kabukları soyulmadan tüketilecek gıda maddelerini satanlar, bu gıda maddelerini ambalaj veya kutulara koyacaklar, kesinlikle elle dokunmayacaklardır. Ayrıca ambalajlı olup bozulabilecek (Lokum, pişmaniye, şeker vs gibi) gıda maddelerinin işyeri dışında ve güneş altında satışa sunulması yasaktır. 

6- Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir.  

7-Her türlü gıda üretimi ve /veya satışının yapıldığı işletmelerde içilebilir nitelikte şebeke suyu dışında su kullanımı yasaktır. Şehir suyu kesilmiş olan işyerlerinin çalışmasının tespitinde idari para cezası ile işyeri suyunu bağlattırıncaya kadar ticaret ve sanattan men cezası verilir. 

8- Kasaplar, balıkçılar vs. gibi yağlı, kokulu ve temiz olmayan her türlü eşyaya korumasız temas eden esnafın, el temizliği yapmadan ve koruma kullanmadan para alıp vermeleri yasaktır.

9-Ekmek ve simit fırınları ile yufkacılar,  ilgili Meslek Odalarınca belirlenen gramaja uygun üretim yapmak zorundadır. Aksi halde cezai işlem yapılacaktır.

 10-Ekmeklerin; fırınlardan satış yerlerine nakli sırasında sokakta kasa içinde bekletilmeyerek gıda muhafazasına uygun kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur.

11-Ambalajsız ekmeklere çıplak elle temasın engellenmesi için gerekli tedbirler(tek kullanımlık eldiven )alınacaktır.

12-Lokanta, restoran, kafeterya ve bar türü işyerlerinde yağ tutucu cihazların konulması mecburidir. Aksi halde işyeri hakkında  idari para cezası uygulanacağı gibi   cihazı koyuncaya kadar ticaret ve sanattan men edilir.

 13-Restoran ve lokantaların, haşerelere ve böceklere karşı düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bir işletmeye  ilaçlama yaptırması mecburidir. 

 14-Restoran ve lokanta türü işyerlerinde; personellerin işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giyme zorunludur. Servis personellerinde isimliklerin olması, mutfak personellerinin kep ve önlük takması, personelin saç, sakal ve tırnaklarının bakımlı ve temiz olması mecburidir. 

15- Berber dükkanlarında; saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı çöp bidonunda toplanacaktır. Berber dükkanlarında başka bir iş ve sanat yapmak veya lavanta, kolonya ve pudra gibi tuvalete ait eşyadan başka bir şey satmak yasaktır. Berberler çalışırken uygun bir önlük giyecekler, gerek sıhhi temizliklerine ve gerek dükkan içindeki her şeyin temizliğine çok dikkat edeceklerdir. Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. Bütün tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı tutulan kapların içinde bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır. Ustra, makas, makine gibi aletler hususi kuru hararet fırınlarında veya otoklavlarda temizlenecektir. Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer her defasında ayrı ve temiz kağıtla örtülecektir. 

16- İşletmeler bitkisel atık yağlarını lisanslı olan firmalara vereceklerdir. Vermedikleri takdirde işyerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M

Uygulanacak Cezalar, Yükümlülük, Yürürlülük, Yürütme

            Aykırı hareket edenlere uygulanacak ceza hükümleri

Madde 16 - (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetiminde Mersin Aydıncık Belediye Zabıtası yetkilidir.

(2) Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlara 30/3/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi gereğince Belediye Encümenince idari para cezası verilir.

(3) Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezasına rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından;  Belediye Encümeni kararıyla ve süresini de Belediye Encümeni’nin belirleyeceği işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir. Madde 118 - Kamu mallarına zarar verenlerin, verdikleri zararın bedeli, Belediye Encümeni kararıyla, 6183 sayılı Kanuna göre zarar verenden tahsil edilir. Ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.

(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu tespit edilen işyeri ilgilisi hakkında tutanak tanzim edilir. Verilen süre zarfında ruhsatını almayan işyerinin faaliyetine zabıta görevlilerince 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi uyarınca resen mühürlenmek sureti ile son verilir.

(5) Kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden, amacı dışında kullananın Belediyece tahsis hakkı iptal edilir ve cezai işlem uygulanır.

  

UYGULAMA

 

Madde 17 –  Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında; 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkında Muaddil Kanunun 1. (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi kapsamında) ve 2.maddesince Belediye Encümeni kararı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.36.37.38.41 ve 42 maddelerince ise Belediye Zabıta görevlileri tarafından cezai işlem yapılır. 

Madde 18 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesi, aynı Kanunun 15,18 ve 34. maddesi,1608 sayılı yasanın 1 ve 2. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,41 ve 42 maddeleri ve diğer yasaların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır. Ceza uygulamasında, yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 TL.nin altındaki küsuratlar atılır. 

Madde 19- İlgili Yasa, Yönetmelik ve Tembihnamelerde ceza-i müeyyide öngörülmeyen kabahatleri işleyenlere, 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi (Değişik 5728 sayılı kanunun 66. ve 67. maddesi) gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere ,Zabıtaca “TESPİT TUTANAĞI” tanzim edilir. Ceza miktarı ise Belediye Encümeni’nce belirlenir.

Madde 20- Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi zabıtaca yapılacaktır. Kabahatler Kanununda verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini yapmayan şahısların evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir.Bu birim tarafından gerekli iş ve işlemler yapılarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre şahıstan tahsil edilir. 

Madde 21 - Encümen kararı ile verilen para cezası ve Zabıta görevlileri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33 (dilencilik),36 (gürültü),37 ( rahatsız etme),38 ( işgal),41 (çevreyi kirletme) ve 42 ( afiş asma) maddeleri gereğince tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı,  tebliğ tarihten itibaren 15 gün içerisinde  peşin ödenmesi halinde, cezanın 3 / 4 ü “TAHSİLÂT MAKBUZU” karşılığında tahsil edilerek, makbuz karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne  yatırılır.

Madde 22- Ancak, Zabıtaca tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile verilen para cezasına ilgilinin rıza göstermemesi halinde İdari Yaptırım Karar Tutanağı , prosedüre uygun şekilde 15 gün bekletilir verilen imtiyazların bu sürede kullanılmaması sonucunda, idari yaptırım kararı kesinleşmiş olacağından ilgilinin evrakları, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. 

Madde 23 -Bu yönetmelik  kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında; 

a) Hazırlık; Karar ,ilgiliye tebliğ edilir. İşyeri sahibine işyerinde bulunan bozulabilecek mallar,zaruri ve şahsi eşyaları alınması ve işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir. Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde; 

b) Uygulama; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır. 

c) İhlal; Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce mühür bozularak açıldığı takdirde ; “mühür fekki tutanağı” tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda “mühür kaldırma tutanağı” tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir. 

ç) Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafından Belediye encümeninin verdiği kararlar için yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal edilir. Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz. 

 

Yükümlülük 

Madde 24 – (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sayıların dışında zabıt ve onayı gerektiren olaylarda bütün idari cezaları vermeye ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.

 

Yürürlüktem Kaldıran Hükümler

 

Bundan evvel yayınlanmış olan Mersin Aydıncık Belediyesi Zabıta Yönetmeliği hükümleri kaldırılmıştır.

 

Yürürlülük

Madde 25 – (1) Bu yönetmelik Mersin Aydıncık Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra Mersin Aydıncık Belediyesi internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 26 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Mersin Aydıncık Belediye Başkanı yürütür.

                               

 

 

 

                                                  Ferat AKTAN                  

                                                  Belediye Başkanı 

                                                          (İMZA)

 

 

 

    Mustafa TIRAŞ                                         Abdurrahman SÜMBÜL

           Katip Üye                                                          Katip Üye

              (İMZA)                                                            (İMZA)