2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

AYDINCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

02/01/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 

Ferat AKTAN, Yüksel VATAN, Münür İŞLER, Mevlüt KESKİN, Ahmet YETİŞ, Yüksel UĞRAN, Ahmet YALÇIN(Katılmadı), Mustafa KUZTAŞ, Mustafa ÇOKA(Katılmadı), Apdil KALE, Onur GÜNEBAKMAZ, Zeki YEL.

 

           

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

02.01.2018

2018/1

 

(YAZI-84093081-301.01-E.595) Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2017 tarih ve 84093081-301.01-E.595 sayılı müzekkere okunarak görüşülmesi,

 

2018/Şubat ayı itibarı ile Belediye Meclisimizin 2018 yılında olağan meclis toplantılarını her ayın ilk haftası Salı günü Saat 14:00 'da Belediye Meclisi Toplantı salonunda, ayın ilk haftası Salı gününün resmi tatile gelmesi halinde izleyen ilk mesai gününde saat 14:00 'da yapılması mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :40

02.01.2018

2018/2

 

(YAZI-84093081-301.06.03.01-E.596) Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2017 tarih ve 84093081-301.06.03.01-E.596 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.

 

Aydıncık  Belediyesi Meclisi Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasının kabulüne; 2 üyenin AKP’den, 1'er üyenin de MHP’den olması nedeniyle;  yapılan gizli oylamada; AKP’den Ahmet YETİŞ (10 oy), Mevlüt KESKİN (9 oy), MHP’den Abdil KALE  (10 oy)  Aydıncık Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :2

 

02.01.2018

2018/3

 

(YAZI-84093081-301.03-E597) Yazı İşleri Müdürlüğünce  tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2017 tarih ve 84093081-301.03.-E.597 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.

567 sayılı D.M.K'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan Zabıta Personelinin 2018 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K-Çetvelindeki Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışında diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen miktarı aşmamak üzere, 450,00-TL (DörtYüzElliTL) fazla çalışma ücreti olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaraetli oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :3

 

02.01.2018

2018/4

 

(YAZI-84093081-301.03-E.600) Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzim edilen,  Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2016 tarih ve 84093081. 301.03-E.1123 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.

Belediye personelinin performansı değerlendirmesinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :4

 

02.01.2018

2018/5

 

(YAZI-84093081-262.02.03-E.599) Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2017 tarih ve 84093081-262.02.03-E.599 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.

5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/2018- 31/12/2018 döneminde 1 adet Mimar ve  1 Harita Mühendisi 657 sayılı D.M.K'nun 4/b maddesi kapsamında  Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 8. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar  ve Harita Mühendisi 2.750,00- TL (İkiBinYediyüzElliTL) aylık net ücret ödenmesi ile ilgili Yapılan görüşmeler sonucunda;

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :5

 

 

 

 

      Ferat AKTAN                                           Ahmet YETİŞ                            Mevlüt KESKİN

      Meclis  Başkanı                                          Katip Üye                                       Katip Üye                                                     

 

.

2018 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR