GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 1-)   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eskiyörük/Karatepe Mevkiinde bulunan tapuda 101 ada 1542 nolu parsel 25 037,46.-TL muhammen bedel üzerinden 23.07.2013 Salı günü saat 14.00’ da encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

S No

Mevkii

Kullanım Amacı

Ada/Parsel No

Alanı (m²)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Eskiyörük-Karatepe

Arsa

101/1542

596,13 m²

25 037,46.-TL

En az %3

23.07.2013

14:00

 

2-)   İhale katılma şartları ve istenen belgeler;

a)      Başvuru Dilekçesi,

b)     Geçici teminat belgesi,

c)      Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi, tüzel kişiler için son adresini kanıtlayan belge,

d)     Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e)      İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

f)       İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

g)      İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin Aydıncık Belediyesinden alınmış “borcu yoktur” yazısı,

3-)İhale şartnamesi ve diğer evraklar Aydıncık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve temin edilebilinir.

4-) Satıştan dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim harç alıcıya aittir.

5-) Satış konusu arsanın bedeli peşin ödenecektir. Tapu devri ihale bedelinin ödenmesinden sonra yapılacaktır.

6-)İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) İhaleye katılanlar şartname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-)İşbu ilan genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

 

      İşbu ilan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ilan olunur.

 

09.07.2013

 

 

Ferat AKTAN

Belediye Başkanı